آزمایشگاه پاتوبیولوژیبیمارستان جم  

آزمایشگاه تشخیص طبی سپنتا